artykuł nr 1

Wyjaśnienia Zamawiającego 2

obrazek
artykuł nr 2

Wyjaśnienia Zamawiającego 1

obrazek
artykuł nr 3

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zdp.opoczno.pl


Opoczno: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże
Numer ogłoszenia: 77299 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie , ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ( w zakresie określonym przedmiarem robót) Roboty zaplanowane są na odcinku o łącznej długości 1002 mb tj. w ciągu drogi powiatowej nr 3109E w km 5+389 - 6+ 080 i ciągu drogi powiatowej nr 3111E w km 0+000 - 0+311. Jezdnia- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej długości odcinka do szerokości 6m, po uprzednim rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi, -wykonanie warstw: ścieralnej (5cm), podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (7cm), podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości (20cm). Chodniki - budowa chodników dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odwodnienie - wykonanie przepustów betonowych pod drogą o średnicy 400 mm i średnicy 1200 mm, - wykonanie rowu krytego z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych średnicy 400mm, oraz średnicy 1000mm wraz z niezbędnymi studzienkami ściekowymi, studniami rewizyjnymi, i przykanalikami, - wykonanie rowów przydrożnych i ich umocnienie poprzez hydroobsiew. Zjazdy- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm. Oznakowanie i bariery ochronne - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wymiana i uzupełnienie (ewentualnie przestawienie) oznakowania pionowego oraz ustawienie poręczy ochronnych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Usunięcie kolizji- ze względu na występujące kolizje istniejącego uzbrojenia terenu z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi (poszerzenia jezdni i krytego rowu), zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów niezbędne jest przebudowanie kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz urządzeń wod-kan. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje roboty wskazane w przedmiarze robót. Podczas układania nawierzchni ścieralnej przy łączeniu szwów poprzecznych i podłużnych należy zastosować taśmy uszczelniające (termoplastyczne). Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu oraz zapewni obsługę geodezyjną - wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania i drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie i tam złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

· Zamawiający planuje udzielić zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp., do 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.20.00-2, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie Nr 77 8973 0003 0020 0376 2978 0006; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z póź. zm.). Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego przetargu, tzn. zrealizował budowę, przebudowę, remont drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN każde.

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowiska: -Kierownik budowy w specjalności drogowej - min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg klasy min. Z. -Kierownik robót w zakresie robót drogowych- min. 1 osoba, która posiada uprawnienia w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która ma doświadczenie jako kierownik budowy/robót przy robotach drogowych przez okres minimum 2 lat. Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika budowy/robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy i kierownika robót. PERSONEL POMOCNICZY: W celu realizacji zamówienia Wykonawca zapewni również pozostały personel nie wymieniony powyżej, a niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, z odpowiednimi uprawnieniami (w przypadku sprawowania samodzielnej funkcji technicznej), min. 1 osobę posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia funkcji : Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 1,5 mln PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych w projekcie umowy oraz w następujących przypadkach: a)zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; b)zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, które uniemożliwiają wykonanie umowy na warunkach w niej określonych; c)wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego; d)Wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego; e)zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a które maja wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia; f)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; g)powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; h)powstanie potrzeba zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, bądź wykonania robót przy pomocy Podwykonawcy, pomimo wcześniejszego deklarowania wykonania robót siłami własnymi. Wprowadzenie do umowy innych zmian, niż określone w ust. 1 może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie są objęte zakazem, o którym mowa w art. 144 ust. 1 Pzp. 3.Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w projekcie umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.opoczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie , ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie , ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie