Deklaracja Dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF, JPG nie jest dostępnych cyfrowo

- niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17

- oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-28

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

- osoba kontaktowa - Dorota Białas

- adres e-mail - sekretariat@zdpopoczno.pl

- numer telefonu - 44 736 11 25

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno (znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie)

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

Wejście główne od ul. Inowłodzkiej, oznaczone literą A i kolorem zielonym. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Drzwi otwierają się automatycznie (drzwi przesuwne-zewnętrzne). Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście od ul. Kwiatowej, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się po lewej stronie schodów. Oznaczone literą B i kolorem niebieskim. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście od ul. Św. Marka, oznaczone literą C i kolorem pomarańczowym. Do tego wejścia nie prowadzą schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Starostwa Powiatowego w którym znajduje się Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie jest dwupiętrowy. Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych znajduję się na 2 piętrze.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1 i 2.
W budynku jest winda, która znajduje się w części A naprzeciwko wejścia głównego (wszystkie schody w budynku można ominąć korzystając z windy).

Dostępność toalety:

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Dostępność parkingu:

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem od ul. Św. Marka wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który jest w dyspozycji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie.

Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie.