artykuł nr 1

Zajęcie pasa

 

Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu

 

Zasady ogólne wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

 

Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego należy rozumieć:

 • prowadzenie robót w pasie drogowym.
 • umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym (gazociągi, wodociągi itp.).
 • umieszczanie reklam w pasie drogowym.
 • lokalizowanie budynków, kopert postojowych, stoisk handlowych.
 • usuwanie awarii urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym.

 

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Stroną postępowania może być wyłącznie ten czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie (art. 28 kpa.). Na podstawie przepisów art. 39 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 19, poz. 115 z późn.zm) zobowiązanym do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzeń jest inwestor.  Stroną postępowania nie może być wykonawca robót. Wykonawca robót po uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa do występowania w imieniu strony może ją reprezentować przed tutejszym urzędem. Na podstawie art. 29 kpa. stronami postępowania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

 

Rodzaj sprawy oraz wymagane dokumenty:

 

 • Zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń obcych, usuwanie awarii)

 

Do wniosku należy załączyć:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni pasa drogowego

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu.

3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zarządca drogi może zażądać dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów.

1.   projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym.

2.   harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

3.   kopię decyzji – uzgodnienia zarządu dróg dla lokalizacji obiektu budowlanego, bądź urządzenia obcego w pasie drogowym.

Wniosek powinien być dostarczony do Zarządu Dróg Powiatowych  co najmniej 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

 

 • Umieszczenie w pasie drogowym reklam

 

Do wniosku należy załączyć:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i miejsca lokalizacji reklamy.

Wniosek powinien być dostarczony do Zarządu Dróg Powiatowych  co najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

 

 • Lokalizowanie w pasie drogowym zjazdów

1. Lokalizacja nowych zjazdów, remont zjazdu istniejącego, wydanie opinii na korzystanie ze zjazdu istniejącego, budowa, przebudowa zjazdu

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualny plan sytuacyjny w skali  1 : 500 z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu (2 sztuki)
 • pisemne pełnomocnictwo od właściciela działki w przypadku, gdy występuje w jego imieniu pełnomocnik
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł – pełnomocnictwo
 • opłata skarbowa w wysokości 82 zł – decyzja (budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłaty)

Lub projekt budowlany zjazdu zawierający wyżej wymienione załączniki (nie dotyczy remontu zjazdu istniejącego oraz wydania opinii na korzystanie ze zjazdu istniejącego)

 

Powyższe opłaty winny być wnoszone gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Staromiejskiej 6 lub bezgotówkowo na następujący nr rachunku bankowego:

      Urząd Miejski w Opocznie

              ul. Staromiejska 6

               26-300 Opoczno

               Bank Spółdzielczy w Opocznie

Nr 84 8992 0000 0033 1931 2000 0380

 

Istnieje możliwość uiszczenia stosownej opłaty w kasach Starostwa Powiatowego i Urzędu Skarbowego.

 

Wniosek urządzenia