artykuł nr 1

Wyjaśnienia I

obrazek
artykuł nr 2

Wyjaśnienia I

obrazek
artykuł nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zdp.opoczno.pl


Opoczno: Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Numer
 ogłoszenia: 111959 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie , ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3101E w części położonej na terenie gminy Opoczno, przez teren zabudowany wsi Bukowiec Opoczyński, tj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną na Ziębów, poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 726 do skrzyżowania z drogą w Sobawinach. Planowany do przebudowy jest odcinek o długości ok. 3,9 km., z uwzględnieniem odcinka drogi przebiegającego przez teren kolejowy (wiadukt nad linią CMK). Klasa techniczna drogi nr 3101E - Z. Średnia szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 12-14 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część SIWZ. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności następujące opracowania projektowe: a/Mapy do celów projektowych, inwentaryzacja i ocena stanu technicznego ( infrastruktura techniczna) wraz z wypisami z rejestru gruntów. b/dokumentacja geotechniczna - badania konstrukcji nawierzchni i podłoża. c/Projekt budowlany z przyjętym etapowaniem robót. d/Projekt wykonawczy. e/Materiały projektowe do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaganych przepisami szczególnymi. f/Niezbędne materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (między innymi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne i inne). (bez pozwolenia na budowę czy decyzji ZRID). g/Projekt organizacji ruchu (stałej i na czas prowadzenia robót). h/Specyfikacje Techniczne. i/W podziale na dwa odcinki: Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie (z aktualizacją), Kosztorysy ofertowe. j/Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. k/Pomiar natężenia ruchu oraz jego prognoza. l/Ewentualnie, mapy zawierające podziały działek zajętych pod projektowaną inwestycję. ł/Ewentualnie, w przypadku konieczności przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to niezbędne- opracowanie projektów branżowych (podwykonawczych). W zakres zamówienia wchodzi ponadto: pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, przygotowanie odpowiedzi na etapie przetargu i ewentualna modyfikacji dokumentacji, ewentualne zaktualizowanie całości bądź w częściach kosztorysu inwestorskiego na etapie przygotowywania procedur przetargowych. Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność wykroczenia poza istniejące granice pasa drogowego, niezbędnym będzie dokonanie podziału działek. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dokona tego podziału i dostarczy Zamawiającemu mapy z geodezyjnym projektem podziału działek (sporządzone zgodnie z przepisami). W takiej sytuacji wartość zamówienia będzie uzależniona od ilości dzielonych działek. Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona niezbędne projekty branżowe. W tej sytuacji wartość całego zamówienia będzie uzależniona od wartości poszczególnych projektów branżowych. Wykonawca wykona opracowania projektowe w 5 egzemplarzach. Ponadto przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję projektu na nośniku CD..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie Nr 77 8973 0003 0020 0376 2978 0006; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z póź. zm.). Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi publicznej o długości minimum 2 km każda.

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie osoby na następujące stanowisko: 1.Projektant branży drogowej - min. 1 osoba, która była autorem lub współautorem 2 PW lub PBW dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy min Z. 2.Sprawdzający branży drogowej - min. 1 osoba, która była autorem lub współautorem 2 PW lub PBW dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy min Z.

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany w umowie zostały zawarte w SIWZ (projekcie umowy). Poza przypadkami określonymi w projekcie Umowie, zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a/zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; b/zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie; za siłę wyższa, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; c/zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; d/powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.opoczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, sekretariat (pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Dokumentację Projektową stanowiącą przedmiot umowy w terminie do 22 grudnia 2014r. 2.Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy. 3.Szacuje się, iż termin wykonania Umowy wyniesie 48 miesięcy. Na okres ten składa się: a/do 22 grudnia 2014r .termin wykonania dokumentacji; b/do 30 kwietnia 2018r czas wykonania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady. 4.Termin 48 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Załączniki:
Siwz_dokm_bukowiec139 KB