artykuł nr 1

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200 poz. 1651) oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005  roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565) informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Opocznie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: zdpop/skrytka

Aby możliwe było złożenie dokumentu elektronicznego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Opocznie konieczna jest darmowa rejestracja na platformie ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Opocznie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)):

1. Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

- txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne;

- xls - arkusze kalkulacyjne;

- gif, tif (tiff), jpg (jpeg), png - dokumenty graficzne;

- zip, rar, gz (gzip) - skompresowane dokumenty elektroniczne.

2. Dokumenty elektroniczne muszą być:

- podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

- podpisane Profilem Zaufanym ePUAP,

- wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Inne informacje:

1. Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będę podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.
W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

2. Po złożeniu dokumentu elektronicznego zostanie wysłane Urzędowe Poświadczenie Odbioru na adres e-mail wpisany podczas rejstracji.