artykuł nr 1

Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015

Opoczno: Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 216031 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie , ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie z podziałem na 11 części: Zadanie nr 1 wg formularza wyceny nr 1 Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z: 1. piaskarką P-1 i pługiem lekkim PO-97, 2. piaskarką Śnieżka i pługiem lekkim PD-03D (pług i piaskarka Zamawiającego) - szt. 2. Zadanie nr 2 wg formularza wyceny nr 2 Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z piaskarką i pługiem minimum lekkim ( szerokość odkładnicy pługa min. 3 m , wysokość odkładnicy pługa min. 0,8m) (pług i piaskarka Wykonawcy) - szt. 4. Zadanie nr 3 wg formularza wyceny nr 3 Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z pługiem lekkim PO-64 i POL-2A (pług Zamawiającego) - szt. 2. Zadanie nr 4 wg formularza wyceny nr 4 Praca nośnika samochodowego o ładowności min. 8 Mg i mocy silnika nie mniejszej niż 210 KM z pługiem średnim PJ-10 (pług Zamawiającego) - szt. 1. Zadanie nr 5 wg formularza wyceny nr 5 Praca nośnika samochodowego o ładowności min. 8 Mg i mocy silnika nie mniejszej niż 210 KM z napędem na dwie lub więcej osi, z pługiem minimum średnim (pług Wykonawcy) - szt. 1. Zadanie nr 6 wg formularza wyceny nr 6 Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z pługiem lekkim (szerokość odkładnicy pługa min. 3 m , wysokość odkładnicy min. 0,8m) (pług Wykonawcy) - szt. 1. Zadanie nr 7 wg formularza wyceny nr 7 Praca sprzętu przy usuwaniu nabojów śnieżnych na terenie działania Obwodu Drogowego w Opocznie (ładowarka Wykonawcy) - szt. 1. Zadanie nr 8 wg formularza wyceny nr 8 Praca sprzętu przy usuwaniu nabojów śnieżnych na terenie działania Obwodu Drogowego w Solcu (ładowarka Wykonawcy) - szt. 1. Zadanie nr 9 wg formularza wyceny nr 9 Praca przy odśnieżaniu i usuwaniu nabojów lodowych przy pomocy równiarki (sprzęt Wykonawcy) - szt. 2. Zadanie nr 10 wg formularza wyceny nr 10 Praca przy odśnieżaniu i usuwaniu nabojów lodowych przy pomocy sprzętu ciężkiego tj spycharki o mocy nie mniejszej niż 70 KM (sprzęt Wykonawcy) - szt. 2 Uwaga: 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie spycharki. Z pośród ofert ważnych zostaną wybrane 2 kolejne oferty najkorzystniejsze cenowo. Zadanie nr 11 wg formularza wyceny nr 11 Praca przy odśnieżaniu i usuwaniu nabojów lodowych przy pomocy sprzętu ciężkiego tj spycharki o mocy nie mniejszej niż 90 KM (sprzęt Wykonawcy) - szt. 2. Kierowanie akcją odbywać się będzie z baz zimowego utrzymania w Opocznie i Solcu. Drogi administrowane przez ZDP w Opocznie obejmuje teren gmin Opoczno (w tym ulice w mieście, tj: ul. Moniuszki, Staromiejska i Mieszka I), Drzewica (w tym ulice w mieście), Poświętne, Sławno, Białaczów, Paradyż, Mniszków i, Żarnów. Wymaga się aby każdy nośnik i sprzęt miał zapewnioną obsługę osobową umożliwiającą pracę przez całą dobę. W przypadku awarii sprzętu (nie dającej się natychmiast usunąć) wymaga się podstawienie przez Wykonawcę niezwłocznie sprzętu zamiennego - max w ciągu 3 godz. od stwierdzenia awarii. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w każdym pojeździe zatrudnionym przy akcji odśnieżnej i gołoledziowej telefon komórkowy. Koszt zakupu telefonu, utrzymania i instalacji ponosi Wykonawca..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

· Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp., do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie zapisów zawartych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ między innymi: postanowienia umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą one dotyczyć następujących przypadków: a. wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia. b. wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, powodujące konieczność przedłużenia realizacji zamówienia. c. Ze względu na awarię sprzętu/środka transportowego wystąpi konieczność wykonania usługi przy pomocy innego niż wskazano w umowie d. zmiany osób realizujących przedmiot umowy z uwagi na niezależne od Stron umowy okoliczności (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.opoczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, pokój nr 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:
siwz_zima333 KB