artykuł nr 1

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

 

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

zmiany przepisów prawa,

podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie .

W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

wskazanie adresata petycji,

wskazanie przedmiotu petycji,

petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

listownie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Kwiatowa1A, 26-300 Opoczno

doręczyć osobiście –  adres jak wyżej
w godz. urzędowania tj.: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zdpopoczno.pl

Za pośrednictwem platformy ePUAP jako pismo ogólne adres skrytki /zdpop/SkrytkaESP

Dostępne podkategorie:
Rok 2023