artykuł nr 1

Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 216031-2014 z dnia 2014-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno
Zamówienie obejmuje świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie z podziałem na 11 części: Zadanie nr 1 wg formularza wyceny nr 1 Praca...
Termin składania ofert: 2014-10-22


Opoczno: Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 234161 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216031 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie z podziałem na 11 części: Zadanie nr 1 wg formularza wyceny nr 1 Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z: 1. piaskarką P-1 i pługiem lekkim PO-97, 2. piaskarką Śnieżka i pługiem lekkim PD-03D (pług i piaskarka Zamawiającego) - szt. 2. Zadanie nr 2 wg formularza wyceny nr 2 Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z piaskarką i pługiem minimum lekkim ( szerokość odkładnicy pługa min. 3 m , wysokość odkładnicy pługa min. 0,8m) (pług i piaskarka Wykonawcy) - szt. 4. Zadanie nr 3 wg formularza wyceny nr 3 Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z pługiem lekkim PO-64 i POL-2A (pług Zamawiającego) - szt. 2. Zadanie nr 4 wg formularza wyceny nr 4 Praca nośnika samochodowego o ładowności min. 8 Mg i mocy silnika nie mniejszej niż 210 KM z pługiem średnim PJ-10 (pług Zamawiającego) - szt. 1. Zadanie nr 5 wg formularza wyceny nr 5 Praca nośnika samochodowego o ładowności min. 8 Mg i mocy silnika nie mniejszej niż 210 KM z napędem na dwie lub więcej osi, z pługiem minimum średnim (pług Wykonawcy) - szt. 1. Zadanie nr 6 wg formularza wyceny nr 6 Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z pługiem lekkim (szerokość odkładnicy pługa min. 3 m , wysokość odkładnicy min. 0,8m) (pług Wykonawcy) - szt. 1. Zadanie nr 7 wg formularza wyceny nr 7 Praca sprzętu przy usuwaniu nabojów śnieżnych na terenie działania Obwodu Drogowego w Opocznie (ładowarka Wykonawcy) - szt. 1. Zadanie nr 8 wg formularza wyceny nr 8 Praca sprzętu przy usuwaniu nabojów śnieżnych na terenie działania Obwodu Drogowego w Solcu (ładowarka Wykonawcy) - szt. 1. Zadanie nr 9 wg formularza wyceny nr 9 Praca przy odśnieżaniu i usuwaniu nabojów lodowych przy pomocy równiarki (sprzęt Wykonawcy) - szt. 2. Zadanie nr 10 wg formularza wyceny nr 10 Praca przy odśnieżaniu i usuwaniu nabojów lodowych przy pomocy sprzętu ciężkiego tj spycharki o mocy nie mniejszej niż 70 KM (sprzęt Wykonawcy) - szt. 2 Uwaga: 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie spycharki. Z pośród ofert ważnych zostaną wybrane 2 kolejne oferty najkorzystniejsze cenowo. Zadanie nr 11 wg formularza wyceny nr 11 Praca przy odśnieżaniu i usuwaniu nabojów lodowych przy pomocy sprzętu ciężkiego tj spycharki o mocy nie mniejszej niż 90 KM (sprzęt Wykonawcy) - szt. 2. Kierowanie akcją odbywać się będzie z baz zimowego utrzymania w Opocznie i Solcu. Drogi administrowane przez ZDP w Opocznie obejmuje teren gmin Opoczno (w tym ulice w mieście, tj: ul. Moniuszki, Staromiejska i Mieszka I), Drzewica (w tym ulice w mieście), Poświętne, Sławno, Białaczów, Paradyż, Mniszków i, Żarnów. Wymaga się aby każdy nośnik i sprzęt miał zapewnioną obsługę osobową umożliwiającą pracę przez całą dobę. W przypadku awarii sprzętu (nie dającej się natychmiast usunąć) wymaga się podstawienie przez Wykonawcę niezwłocznie sprzętu zamiennego - max w ciągu 3 godz. od stwierdzenia awarii. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w każdym pojeździe zatrudnionym przy akcji odśnieżnej i gołoledziowej telefon komórkowy. Koszt zakupu telefonu, utrzymania i instalacji ponosi Wykonawca.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z : 1. piaskarką P-1 i pługiem lekkim PO-97 2. piaskarką Śnieżka i pługiem lekkim PD-03D (pług i piaskarka Zamawiającego) - szt. 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· PPHU Bogdan Kaśkiewicz, , 26-300 , kraj/woj. łódzkie., Mroczków Gościnny 34A, 26-300 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40740,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 43998,40

· Oferta z najniższą ceną: 43998,40 / Oferta z najwyższą ceną: 44245,12

· Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z piaskarką i pługiem minimum lekkim ( szerokość odkładnicy pługa min. 3 m , wysokość odkładnicy pługa min. 0,8m) (pług i piaskarka Wykonawcy) - szt. 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· PPHU Bogdan Kaśkiewicz, Mroczków Gościnny 34A, 26-300 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20370,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 21999,60

· Oferta z najniższą ceną: 21999,60 / Oferta z najwyższą ceną: 36299,34

· Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z piaskarką i pługiem minimum lekkim ( szerokość odkładnicy pługa min. 3 m , wysokość odkładnicy pługa min. 0,8m) (pług i piaskarka Wykonawcy) - szt. 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym Tomasz Sieroń, Trojanowice 5, 26-330 Żarnów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20370,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 23669,94

· Oferta z najniższą ceną: 21999,60 / Oferta z najwyższą ceną: 36299,34

· Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Praca nośnika samochodowego o mocy nie mniejszej niż 200 KM lub 150 KW z piaskarką i pługiem minimum lekkim ( szerokość odkładnicy pługa min. 3 m , wysokość odkładnicy pługa min. 0,8m) (pług i piaskarka Wykonawcy) - szt. 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Handel Obwoźny Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym Marek Sieroń, Trojanowice 5, 26-330 Żarnów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20370,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 24118,08

· Oferta z najniższą ceną: 21999,60 / Oferta z najwyższą ceną: 36299,34

· Waluta: PLN.

Część NR: 7  

Nazwa: Praca sprzętu przy usuwaniu nabojów śnieżnych na bazie i terenie działania Obwodu Drogowego w Opocznie (ładowarka Wykonawcy) - szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· PPHU Bogdan Kaśkiewicz, Mroczków Gościnny 34A, 26-300 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3703,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 3985,20

· Oferta z najniższą ceną: 3985,20 / Oferta z najwyższą ceną: 3985,20

· Waluta: PLN.

Część NR: 9  

Nazwa: Praca przy odśnieżaniu i usuwaniu nabojów lodowych przy pomocy równiarki (sprzęt Wykonawcy) - szt. 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· PPHU Bogdan Kaśkiewicz, Mroczków Gościnny 34A, 26-300 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4629,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 4957,20

· Oferta z najniższą ceną: 4957,20 / Oferta z najwyższą ceną: 4957,20

· Waluta: PLN.

Część NR: 11  

Nazwa: Praca przy odśnieżaniu i usuwaniu nabojów lodowych przy pomocy sprzętu ciężkiego tj spycharki o mocy nie mniejszej niż 90 KM (sprzęt Wykonawcy) - szt. 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· PPHU Bogdan Kaśkiewicz, Mroczków Gościnny 34A, 26-300 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4629,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 4968,00

· Oferta z najniższą ceną: 4968,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4968,00

· Waluta: PLN.

 

Dostępne kategorie:
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie
Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844
Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
- - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.