artykuł nr 1

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 160015-2014 z dnia 2014-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla: przebudowy drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3119E położonej na terenie...
Termin składania ofert: 2014-07-31


Opoczno: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW
Numer ogłoszenia: 183971 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160015 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla: przebudowy drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3119E położonej na terenie gmin Sławno i Paradyż, tj. na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m Kozenin, przez miejscowości Kolonia Popławy, Kazimierzów, do skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w m. Kłopotów. Planowany do przebudowy jest odcinek o długości ok. 7,8 km. Dokumentację należy opracować z podziałem na 2 odcinki, odpowiadające terytorialnie granicom gmin. Klasa techniczna drogi nr 3119E - Z. Średnia szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 12 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część SIWZ. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności następujące opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 1.Mapy do celów projektowych, inwentaryzacja i ocena stanu technicznego ( infrastruktura techniczna) wraz z wypisami z rejestru gruntów.2.Dokumentacja geotechniczna - badania konstrukcji nawierzchni i podłoża. 3.Projekt budowlany z przyjętym etapowaniem odcinków robót (z podziałem na gminy). 4.Projekt wykonawczy. (zamawiający dopuszcza wykonanie łącznie PBW). 5.Materiały projektowe do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaganych przepisami szczególnymi. 6.Niezbędne materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (między innymi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne i inne). (bez ewentualnych map podziału, bez zgłoszenia, pozwolenia na budowę czy decyzji ZRID). 7.Projekt organizacji ruchu (stałej i na czas prowadzenia robót). 8.Specyfikacje Techniczne. 9.W podziale na dwa odcinki: Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie (z aktualizacją), Kosztorysy ofertowe. 10.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 11.Pomiar natężenia ruchu oraz jego prognoza.12.Ewentualnie, w przypadku konieczności przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to niezbędne- opracowanie projektów branżowych (podwykonawczych). W zakres zamówienia wchodzi ponadto: pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, przygotowanie odpowiedzi na etapie przetargu i ewentualna modyfikacji dokumentacji, ewentualne zaktualizowanie całości bądź w częściach kosztorysu inwestorskiego na etapie przygotowywania procedur przetargowych. Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność wykroczenia poza istniejące granice pasa drogowego, niezbędnym będzie dokonanie podziału działek. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wskaże granice proponowanego podziału. Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona niezbędne projekty branżowe. W tej sytuacji wartość całego zamówienia będzie uzależniona od wartości poszczególnych projektów branżowych. Wykonawca wykona opracowania projektowe w 5 egzemplarzach. Ponadto przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję projektu na nośniku CD.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz, ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 508302,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 121524,00

· Oferta z najniższą ceną: 121524,00 / Oferta z najwyższą ceną: 184131,00

· Waluta: PLN.

 

Dostępne kategorie:
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie
Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844
Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
- - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.