artykuł nr 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77299-2014 z dnia 2014-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. ...
Termin składania ofert: 2014-04-25


Opoczno: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Numer ogłoszenia: 113427 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77299 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ( w zakresie określonym przedmiarem robót) Roboty zaplanowane są na odcinku o łącznej długości 1002 mb tj. w ciągu drogi powiatowej nr 3109E w km 5+389 - 6+ 080 i ciągu drogi powiatowej nr 3111E w km 0+000 - 0+311. Jezdnia- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej długości odcinka do szerokości 6m, po uprzednim rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi, -wykonanie warstw: ścieralnej (5cm), podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (7cm), podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości (20cm). Chodniki - budowa chodników dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odwodnienie - wykonanie przepustów betonowych pod drogą o średnicy 400 mm i średnicy 1200 mm, - wykonanie rowu krytego z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych średnicy 400mm, oraz średnicy 1000mm wraz z niezbędnymi studzienkami ściekowymi, studniami rewizyjnymi, i przykanalikami, - wykonanie rowów przydrożnych i ich umocnienie poprzez hydroobsiew. Zjazdy- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm. Oznakowanie i bariery ochronne - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wymiana i uzupełnienie (ewentualnie przestawienie) oznakowania pionowego oraz ustawienie poręczy ochronnych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Usunięcie kolizji- ze względu na występujące kolizje istniejącego uzbrojenia terenu z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi (poszerzenia jezdni i krytego rowu), zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów niezbędne jest przebudowanie kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz urządzeń wod-kan. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje roboty wskazane w przedmiarze robót. Podczas układania nawierzchni ścieralnej przy łączeniu szwów poprzecznych i podłużnych należy zastosować taśmy uszczelniające (termoplastyczne). Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu oraz zapewni obsługę geodezyjną - wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania i drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie i tam złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.20.00-2, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4569988,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 2579709,36

· Oferta z najniższą ceną: 2579709,36 / Oferta z najwyższą ceną: 3184747,14

· Waluta: PLN.

Dostępne kategorie:
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie
Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844
Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
- - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.