artykuł nr 1

Powiadomienie o wynikach postępowania

                                                                                                         Opoczno, dn. 2014-05-15

Sprawa nr TZ.3403.03.3.2014

                                                                                      Wg rozdzielnika

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe – Radzice Dużezostała wybrana oferta nr 4 złożona przez:

 

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

adres do korespondencji:

ul. Wólczańska 178

90-530 Łódź

 

Cena oferty: 2.579.709,36 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięć złotych 36/100)

 

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium przyjęte w postępowaniu jakim była cena ofertowa – 100%.

 

Jednocześnie informuję, że zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb., na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

W załączeniu przekazujemy nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty (załącznik nr 1) oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (załącznik nr 2).

 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana proszę o skontaktowanie się z reprezentantem zamawiającego w sprawie podpisania umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dział IV „ Środki ochrony prawnej”.

 

 


 

artykuł nr 2

Zestawienie otwartych ofert

 Sprawa nr TZ.3403.03.2014

  Załącznik nr 1

 

 

Zestawienie otwartych ofert

 

przy postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże.

Etap I odcinek Radzice Małe – Radzice Duże

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Data wpływu oferty/uwagi

1.

 

TRAKT  S.A.

Górki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszów k/Kielc

 

2.998.701,14zł

25.04.2014r./wadium - gwarancja ubezpieczeniowa

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o.

ul. Żelazna 3

97-300 Piotrków Tryb.

 

3.184.747,14zł

25.04.2014r./wadium - gwarancja ubezpieczeniowa

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

 

 

2.884.906,12zł

 

25.04.2014r./wadium - gwarancja ubezpieczeniowa

 

 

 

4.

 

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

adres do korespondencji:

ul. Wólczańska 178

90-530 Łódź

 

2.579.709,36zł

25.04.2014r./wadium - gwarancja ubezpieczeniowa

 

5.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Spółka z o. o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Tryb.

 

2.671.761,06zł

25.04.2014r./wadium -  gwarancja ubezpieczeniowa

 

 

 

 

 

 

.....................................................................

 (podpis osoby sporządzającej zestawienie)

25.04.2014r........................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

artykuł nr 3

Streszczenie otwartych ofert

 Sprawa nr TZ.3403.03.2014

    Załącznik nr 2

 

 

 

 

     Streszczenie oceny i porównania otwartych ofert

przy postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże.

Etap I odcinek Radzice Małe – Radzice Duże

 

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Razem

1

2.579.709,36 / 2.998.701,14 x 100 = 86,03

86,03

2

wykluczona/odrzucona

--------------

3

2.579.709,36 / 2.884.906,12 x 100 = 89,42

89,42

4

2.579.709,36 / 2.579.709,36 x 100 = 100

100

5

2.579.709,36 / 2.671.761,06 x 100 = 96,55

96,55

 

 

 

 

 

 

……………………………………..……………

 (podpis osoby sporządzającej streszczenie)  

15.05.2014r. …………………………………

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

artykuł nr 4

Powiadomienie o wynikach postępowania

obrazek
artykuł nr 5

Zestawienie otwartych ofert

obrazek
Dostępne kategorie:
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
- - - Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie
Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844
Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.