artykuł nr 1

Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 73407-2014 z dnia 2014-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew. Parametry drogi Długość odcinka - 200 mb Szerokość nawierzchni bitum. - 5 m Zakres rzeczowy przewidzianego remontu obejmuje: ...
Termin składania ofert: 2014-04-22


Opoczno: Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844.
Numer ogłoszenia: 99961 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73407 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew. Parametry drogi Długość odcinka - 200 mb Szerokość nawierzchni bitum. - 5 m Zakres rzeczowy przewidzianego remontu obejmuje: a/wyremontowanie połamanych krawędzi oraz ewentualnie wymianę podbudowy, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową C60 ZM, wyrównanie nawierzchni (wg tabeli wyrównań) masą min. -asfaltową AC 16 W 35/50, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 8 S 50/70 grubości 3 cm, wyprofilowanie poboczy i wzmocnienie ich kruszywem 0-31,5 grubości 10 cm. b/remont przepustu poprzez wymianę rur 2x Ø 80 oraz odtworzenie ścianek czołowych przepustu wraz z umocnieniem jego wlotu i wylotu w wielkościach określonych przedmiarem robót. Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie projektem organizacji ruchu oraz zapewni obsługę geodezyjną - wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie i tam złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności z normą, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM. Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194793,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 97857,20

· Oferta z najniższą ceną: 97857,20 / Oferta z najwyższą ceną: 119543,16

· Waluta: PLN.

 

Dostępne kategorie:
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie
Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844
Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
- - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.