artykuł nr 1

Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 55123-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno
Zamówienie obejmuje dostawę na bazę ODM-1 w Opocznie i na bazę ODM-2 w Solcu następującego kruszywa: bazaltowego płukanego :Grys 2-5 w ilości 200 Mg;-Grys 5-8 w ilości 50 Mg;-bazaltowego lub dolomitowego:Grys 2-5 w ilości 500 Mg;Grys...
Termin składania ofert: 2014-03-24


Opoczno: Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Numer ogłoszenia: 71473 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55123 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę na bazę ODM-1 w Opocznie i na bazę ODM-2 w Solcu następującego kruszywa: bazaltowego płukanego :Grys 2-5 w ilości 200 Mg;-Grys 5-8 w ilości 50 Mg;-bazaltowego lub dolomitowego:Grys 2-5 w ilości 500 Mg;Grys 8-16 w ilości 200 Mg;Niesort 0-31,5 w ilości 500 Mg;Niesort 0-63 w ilości 50 Mg;Tłuczeń 31,5-63 w ilości 50Mg;Kruszywo łamane(miał) 0-4 w ilości 50 Mg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.91.23.00-9, 44.92.22.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe BUD-TRANS Krzysztof Rzeźnik, ul. Rolna 6, 26-300 Opoczno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90501,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 90466,50

· Oferta z najniższą ceną: 90466,50 / Oferta z najwyższą ceną: 129765,00

· Waluta: PLN.

 

Dostępne kategorie:
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie
Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844
Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
- - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.