artykuł nr 1

Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43335-2014 z dnia 2014-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno
Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej zwykłej C65B3 PU/RC w ilości około 90,0 Mg. Emulsja asfaltowa kationowa C65B3 PURC będąca przedmiotem zamówienia musi: - być przeznaczona do wykonywania...
Termin składania ofert: 2014-03-10


Opoczno: Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Numer ogłoszenia: 63157 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43335 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej zwykłej C65B3 PU/RC w ilości około 90,0 Mg. Emulsja asfaltowa kationowa C65B3 PURC będąca przedmiotem zamówienia musi: - być przeznaczona do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni drogowych, - spełniać wymagania normy europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych - do każdej odbieranej partii emulsji asfaltowej musi być dołączona deklaracja zgodności z normą PN-EN 13808:2010. Dostawa emulsji będzie następowała sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na obwody drogowe w Opocznie i Solcu, na pisemne lub telefoniczne wezwanie zamawiającego, w terminie do 5 dni od wezwania. Ilość jednorazowej dostawy może wahać się w granicach od 5,0 do 15,0 Mg emulsji. Dopuszcza sie możliwość przesunięcia wielkości dostaw pomiędzy Obwodami w zależności od potrzeb, w ramach całości zamówienia. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia prawne i finansowe. Dostawca uwzględni w cenie ofertowej koszty związane z zakupem, dowiezieniem i rozładowaniem materiału dostawca we własnym zakresie zapewni pompę hydrauliczną do rozładunku emulsji. Cena ofertowa winna określać propozycję kwotową za całość usługi z ustaleniem wartości za 1 Mg dowiezionego materiału. Rozliczenie będzie następować za faktyczną ilość dostarczonej emulsji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego limitu dostawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.10-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Eurovia Polska Sp. z o. o., Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203157,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 161566,65

· Oferta z najniższą ceną: 161566,65 / Oferta z najwyższą ceną: 184315,50

· Waluta: PLN.

Dostępne kategorie:
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie
Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844
Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
- - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.