artykuł nr 1

Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 273151-2013 z dnia 2013-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno
Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej, kompletnej, nieużywanej 1 szt. koparko-ładowarki wraz z osprzętem. Złożenie oferty niezgodnej z powyższym zapisem będzie skutkować jej odrzuceniem. Zamawiający wymaga aby oferowany...
Termin składania ofert: 2013-12-24

Opoczno: Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego
Numer ogłoszenia: 6993 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 273151 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361125, faks 044 7543462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej, kompletnej, nieużywanej 1 szt. koparko-ładowarki wraz z osprzętem. Złożenie oferty niezgodnej z powyższym zapisem będzie skutkować jej odrzuceniem. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt spełniał wymagania określone w Tomie III SIWZ. Wykonawca składający ofertę dostarczy charakterystykę oferowanego sprzętu - zgodnie z formularzem nr 3.6 do SIWZ. Warunki zakupu koparko-ładowarki zostały określone we wzorze umowy przedstawionym w tomie II SIWZ. Wykonawca w ramach dostawy i umówionej ceny wykona: a/ niezbędne przeglądy przedsprzedażne, które odnotuje w książce przeglądów serwisowych, b/ pierwsze uruchomienie sprzętu, c/ przeszkolenie (bezpłatnie) w siedzibie ZDP pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi sprzętu, d/ przed upływem gwarancji dokona bezpłatnego przeglądu koparko-ładowarki, usunie stwierdzone usterki (nie dotyczy to przeglądów wynikających z zasad gwarancji). Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt lub min. na 2000 motogodzin. Zamawiający wymaga aby przeglądy gwarancyjne na dostarczony sprzęt odbywały się u Zamawiającego. Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w formularzu Nr 3.7 stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z dostawą sprzętu przekazał zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: -świadectwo zgodności WE, -instrukcje obsługi i konserwacji, -książkę gwarancyjną z wpisem planowanych przeglądów gwarancyjnych obejmujących okres gwarancyjny, Książka gwarancji i instrukcje obsługi muszą być opracowane w języku polskim. W dniu odbioru koparko-ładowarki zostanie sporządzony protokół odbioru. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości maksymalnej 100 kilometrów od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie przy ul. Rolnej 5 lub serwis mobilny. Wymagany czas na podjęcie fizycznych czynności serwisowych - do 48 godzin. W przypadku konieczności transportu koparko - ładowarki do siedziby serwisu, Wykonawca poniesie jego koszt. Ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu leży po stronie Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Interhandler Sp. z o. o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277368,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 341500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 341500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 341500,00

  • Waluta: PLN.

Dostępne kategorie:
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015
Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.
Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie
Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844
Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
- - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.